องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-

สถิติ sitemap
วันนี้ 201
เดือนนี้9,178
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)65,431
ทั้งหมด 280,000

volume_down ประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
กิจกรรมเคารพธงาชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview512

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ

verified_user รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [26 มกราคม 2567]
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ [24 มกราคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงาชาติ [15 มกราคม 2567]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ