องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
account_box ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สภา-อบต

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต.
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต.
โทร : 0883367914
(นางสาวกวินทรา นามจันทร์)
รองปลัด อบต.
โทร : 0899446782
(นางสาวกวินทรา นามจันทร์)
รองปลัด อบต.
โทร : 0899446782
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0928196562
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0813204800
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0818712631
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0893942944
account_box สำนักปลัด
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาววรัญญา อันไกษร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0887323203
(นางสาววรัญญา อันไกษร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0887323203
(นางอัจฉรา โพธินี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0810572392
(นางอัจฉรา โพธินี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0810572392
(นายโสภณ น้ำดอกไม้)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0810479572
(นายโสภณ น้ำดอกไม้)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0810479572
นางสาวดวงใจ วะดวงชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 0847899274
นางสาวดวงใจ วะดวงชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 0847899274
(จ่าสิบตรีสุรพล คำชมภู)
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0908570979
(จ่าสิบตรีสุรพล คำชมภู)
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0908570979
นางสาวศศิมา แพงพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 08722366285
นางสาวศศิมา แพงพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 08722366285
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0811178290
(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0811178290
(นางวิมีนตรา พัฒนศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0908618087
(นางวิมีนตรา พัฒนศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทร : 0908618087
นายอรรถสิทธิ์ อ่อนตา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0901565690
นายอรรถสิทธิ์ อ่อนตา
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0901565690
นายวิทวัช นรัฐกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0800100416
นายวิทวัช นรัฐกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โทร : 0800100416
account_box กองช่าง
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
นายสันติสุข ทองอินทรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : 0930717828
นายสันติสุข ทองอินทรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : 0930717828
(นายสมคิด รูปเรี่ยม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0883047434
(นายสมคิด รูปเรี่ยม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร : 0883047434
(นายอานุภาพ เสาวเนียม)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0853267549
(นายอานุภาพ เสาวเนียม)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทร : 0853267549
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944
(นางสาวอัจฉราภรณ์ โคตมงคล)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0844189382
(นางสาวอัจฉราภรณ์ โคตมงคล)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0844189382
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านธาตุใหม่พัฒนา
(นางปัญจ๋า นามิ่งขวัญ)
ครู คศ.1
(นางปัญจ๋า นามิ่งขวัญ)
ครู คศ.1
(นางสาวสุวรรณ ปัตภี)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
(นางสาวสุวรรณ ปัตภี)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
(นางสาวสุกัญญา ธิคะพันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุกัญญา ธิคะพันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านหนองตากวย
(นางสาวรติมา นามฮุง)
ครู คศ.1
(นางสาวรติมา นามฮุง)
ครู คศ.1
(นางสาวนิภาพร ชมภูแดง)
ครู คศ. 1
(นางสาวนิภาพร ชมภูแดง)
ครู คศ. 1
(นางสาวประภาพร โยธวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวประภาพร โยธวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
(นางวารีย์ แก้วจันทร์เพ็ง)
ครู คศ.1
(นางวารีย์ แก้วจันทร์เพ็ง)
ครู คศ.1
(นางสาวอุบล หอมบุญมา)
ครู คศ.1
(นางสาวอุบล หอมบุญมา)
ครู คศ.1
(นางสาวอมรรัตน์ แสนทัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอมรรัตน์ แสนทัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรทัย ยางศีลา)
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
(นางสาวอรทัย ยางศีลา)
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
(นางสาวณิชชารีย์ แสนพันนาธนรัฐ)
ครู คศ.1
(นางสาวณิชชารีย์ แสนพันนาธนรัฐ)
ครู คศ.1
(นางสาวรัชนี ทองจันทา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี ทองจันทา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านท่าศรีไคล
(นางภาวะดี แก่นท้าว)
ครู คศ.1
(นางภาวะดี แก่นท้าว)
ครู คศ.1
(นางฤทัยรัตน์ กิฬาโส)
ครู คศ.1
(นางฤทัยรัตน์ กิฬาโส)
ครู คศ.1
(นางสาวอรอุมา ไชยสงค์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรอุมา ไชยสงค์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านวังใหม่
(นางนาท ไชยรบ)
ครู คศ.1
(นางนาท ไชยรบ)
ครู คศ.1
(นางสายรุ่ง อุ่นวิเศษ)
ครู คศ.1
(นางสายรุ่ง อุ่นวิเศษ)
ครู คศ.1
(นายอนุพงษ์ แสนพันนา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอนุพงษ์ แสนพันนา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนาอวนน้อย
(นางสาวราตรี สัพโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
(นางสาวราตรี สัพโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
(นางสาวเพ็ญประภา สมสนุก)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญประภา สมสนุก)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรนิสา ชุมศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรนิสา ชุมศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ