messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกาศต่างๆ
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 269
ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคค) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 257
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 261
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 270
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 253
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 237
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 270
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 2/62 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 329
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 342
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 366
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/62 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 327
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 390
หลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 357
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 350
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 342
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 375
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 356
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 343
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 335
ประกาศ กำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2559 | เปิดอ่าน : 320
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2