องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาววรัญญา อันไกษร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0887323203
(นางอัจฉรา โพธินี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0810572392
(นายโสภณ น้ำดอกไม้)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0810479572
นางสาวดวงใจ วะดวงชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 0847899274
(จ่าสิบตรีสุรพล คำชมภู)
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0908570979
นางสาวศศิมา แพงพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 08722366285
นางสาวอรอุมา จัดละ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
โทร : 0922965826