ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสำเร็จได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

      การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามและการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีลักษณะเป็นการกาหนดนโยบายแนวทางแผนงาน โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาตาบลดาเนินไปในแนวทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลโดยยึดเอาแนวทางการพัฒนาอาเภอ จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ โดยจะนาวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลธาตุ จึงมีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม

๒. สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๔. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน

๕. พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้าและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

๓. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป

๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตาบลธาตุเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑ . ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

๒. ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๓. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล

๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม

๕. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบาบัดยาเสพติด

นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย

๔. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตาบลธาตุ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

๕. ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมการศึกษานาพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน

๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๓. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

๔. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ

๗. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน

๒. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ

๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๕. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

๖. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๓. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ

ภารกิจหลัก

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน

ภารกิจรอง

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง

จากการที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงอานาจหน้าที่พร้อมทั้งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลธาตุ นั้น ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างและกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลังปัจจุบันมีข้อจากัดในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตาบลคือ

๑. จานวนอัตรากาลังที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. งบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรไม่เพียงพอ

๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรควบคุมงาน งานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้จาเป็นต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับการภารกิจต่าง ๆ โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ขาดแคลนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานัก 3 กอง ได้แก่

๑) สานักปลัด อบต.

๒) กองคลัง

๓) กองช่าง

๔) กองสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 70 อัตรา พนักงานส่วนตาบล จานวน30 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 70 อัตรา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุสามารถแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตามส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน คือ

๑. สานักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๕ งาน คือ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณ และ นางประกาย โกษาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเลือกตั้งและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และด้านงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสนับสนุนและบริการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอานวยการ ด้านป้องกัน ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู การกู้ภัย การจัดทาแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และในช่วงเทศกาลที่กระทรวงทบวงกรมได้มีนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี เป็นห้วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จึงให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาทานโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา

๑.๗ งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวกาชาด ด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

๑.๘ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบารุงรักษาสถานศึกษา

๑.๙ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง สัตวแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนา ในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง การดาเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรต่างๆ กาหนดนโยบายแผนงาน การดาเนินการวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผล การดาเนินงานการเกษตรกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม และประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดการประชุมการเผยแพร่กิจการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิด ด้านสารวจและแผนที่ ด้านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ ด้านเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์ ด้านป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์

๑.๑๑ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ การสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการค่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลด้านกาหนดมูลฝอยและน้าเสีย

๑.๑๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ด้านควบคุมพิษ ด้านศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตามและตรวจสอบ

๑.๑๔ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นาโรค ด้านโรคเอดส์

๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บรักษาเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่ายด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะการเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระเบียบทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะเรื่องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การอนุมัติเพื่อการดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ ด้านวิศวกรรมด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้านออกแบบ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสานสาธารณูปโภคและการประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจรด้านระบายน้า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ และงานไฟฟ้าสาธารณะ

๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสารวจและแผนที่ด้านวางผังพัฒนาเมืองด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

๔. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนและแนวทางปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ และงานอื่นที่เกี่ยวหรือได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนาบริการพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสำเร็จได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

      การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามและการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีลักษณะเป็นการกาหนดนโยบายแนวทางแผนงาน โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาตาบลดาเนินไปในแนวทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลโดยยึดเอาแนวทางการพัฒนาอาเภอ จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ โดยจะนาวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลธาตุ จึงมีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม

๒. สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๔. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน

๕. พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้าและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

๓. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป

๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตาบลธาตุเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑ . ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

๒. ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๓. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล

๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม

๕. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบาบัดยาเสพติด

นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย

๔. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตาบลธาตุ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

๕. ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมการศึกษานาพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน

๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๓. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

๔. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ

๗. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน

๒. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ

๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๕. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

๖. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๓. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ

ภารกิจหลัก

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน

ภารกิจรอง

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง

จากการที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงอานาจหน้าที่พร้อมทั้งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลธาตุ นั้น ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างและกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลังปัจจุบันมีข้อจากัดในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตาบลคือ

๑. จานวนอัตรากาลังที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. งบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรไม่เพียงพอ

๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรควบคุมงาน งานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้จาเป็นต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับการภารกิจต่าง ๆ โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ขาดแคลนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานัก 3 กอง ได้แก่

๑) สานักปลัด อบต.

๒) กองคลัง

๓) กองช่าง

๔) กองสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 70 อัตรา พนักงานส่วนตาบล จานวน30 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 70 อัตรา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุสามารถแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตามส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน คือ

๑. สานักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๕ งาน คือ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณ และ นางประกาย โกษาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเลือกตั้งและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และด้านงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสนับสนุนและบริการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอานวยการ ด้านป้องกัน ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู การกู้ภัย การจัดทาแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และในช่วงเทศกาลที่กระทรวงทบวงกรมได้มีนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี เป็นห้วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จึงให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาทานโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา

๑.๗ งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวกาชาด ด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

๑.๘ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบารุงรักษาสถานศึกษา

๑.๙ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง สัตวแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนา ในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง การดาเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรต่างๆ กาหนดนโยบายแผนงาน การดาเนินการวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผล การดาเนินงานการเกษตรกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม และประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดการประชุมการเผยแพร่กิจการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิด ด้านสารวจและแผนที่ ด้านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ ด้านเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์ ด้านป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์

๑.๑๑ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ การสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการค่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลด้านกาหนดมูลฝอยและน้าเสีย

๑.๑๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ด้านควบคุมพิษ ด้านศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตามและตรวจสอบ

๑.๑๔ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นาโรค ด้านโรคเอดส์

๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บรักษาเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่ายด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะการเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระเบียบทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะเรื่องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การอนุมัติเพื่อการดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ ด้านวิศวกรรมด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้านออกแบบ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสานสาธารณูปโภคและการประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจรด้านระบายน้า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ และงานไฟฟ้าสาธารณะ

๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสารวจและแผนที่ด้านวางผังพัฒนาเมืองด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

๔. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนและแนวทางปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ และงานอื่นที่เกี่ยวหรือได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนาบริการพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

../add_file/

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสำเร็จได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

      การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามและการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีลักษณะเป็นการกาหนดนโยบายแนวทางแผนงาน โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาตาบลดาเนินไปในแนวทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลโดยยึดเอาแนวทางการพัฒนาอาเภอ จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ โดยจะนาวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลธาตุ จึงมีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม

๒. สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๔. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน

๕. พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้าและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

๓. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป

๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตาบลธาตุเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑ . ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

๒. ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๓. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล

๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม

๕. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบาบัดยาเสพติด

นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย

๔. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตาบลธาตุ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

๕. ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมการศึกษานาพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน

๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๓. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

๔. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ

๗. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน

๒. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ

๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๕. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

๖. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๓. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ

ภารกิจหลัก

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน

ภารกิจรอง

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง

จากการที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงอานาจหน้าที่พร้อมทั้งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลธาตุ นั้น ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างและกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลังปัจจุบันมีข้อจากัดในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตาบลคือ

๑. จานวนอัตรากาลังที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. งบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรไม่เพียงพอ

๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรควบคุมงาน งานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้จาเป็นต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับการภารกิจต่าง ๆ โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ขาดแคลนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานัก 3 กอง ได้แก่

๑) สานักปลัด อบต.

๒) กองคลัง

๓) กองช่าง

๔) กองสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 70 อัตรา พนักงานส่วนตาบล จานวน30 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 70 อัตรา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุสามารถแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตามส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน คือ

๑. สานักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๕ งาน คือ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณ และ นางประกาย โกษาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเลือกตั้งและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และด้านงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสนับสนุนและบริการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอานวยการ ด้านป้องกัน ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู การกู้ภัย การจัดทาแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และในช่วงเทศกาลที่กระทรวงทบวงกรมได้มีนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี เป็นห้วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จึงให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาทานโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา

๑.๗ งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวกาชาด ด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

๑.๘ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบารุงรักษาสถานศึกษา

๑.๙ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง สัตวแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนา ในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง การดาเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรต่างๆ กาหนดนโยบายแผนงาน การดาเนินการวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผล การดาเนินงานการเกษตรกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม และประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดการประชุมการเผยแพร่กิจการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิด ด้านสารวจและแผนที่ ด้านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ ด้านเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์ ด้านป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์

๑.๑๑ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ การสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการค่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลด้านกาหนดมูลฝอยและน้าเสีย

๑.๑๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ด้านควบคุมพิษ ด้านศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตามและตรวจสอบ

๑.๑๔ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นาโรค ด้านโรคเอดส์

๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บรักษาเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่ายด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะการเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระเบียบทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะเรื่องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การอนุมัติเพื่อการดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ ด้านวิศวกรรมด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้านออกแบบ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสานสาธารณูปโภคและการประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจรด้านระบายน้า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ และงานไฟฟ้าสาธารณะ

๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสารวจและแผนที่ด้านวางผังพัฒนาเมืองด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

๔. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนและแนวทางปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ และงานอื่นที่เกี่ยวหรือได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนาบริการพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสำเร็จได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามและการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีลักษณะเป็นการกาหนดนโยบายแนวทางแผนงาน โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาตาบลดาเนินไปในแนวทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลโดยยึดเอาแนวทางการพัฒนาอาเภอ จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ โดยจะนาวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลธาตุ จึงมีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้ ๑. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม ๒. สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี ๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๔. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน ๕. พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้าและสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ นโยบายด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น ๓. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป ๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นโยบายด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตาบลธาตุเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑ . ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน ๒. ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ๓. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล ๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ๕. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบาบัดยาเสพติด นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย ๔. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตาบลธาตุ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ๕. ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมการศึกษานาพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน ๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง ๔. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ ๗. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ๒. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ๖. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ระสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๓. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๔. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ ภารกิจหลัก ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน ภารกิจรอง ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง จากการที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงอานาจหน้าที่พร้อมทั้งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลธาตุ นั้น ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างและกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลังปัจจุบันมีข้อจากัดในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตาบลคือ ๑. จานวนอัตรากาลังที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรควบคุมงาน งานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้จาเป็นต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับการภารกิจต่าง ๆ โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ขาดแคลนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานัก 3 กอง ได้แก่ ๑) สานักปลัด อบต. ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) กองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 70 อัตรา พนักงานส่วนตาบล จานวน30 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 70 อัตรา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุสามารถแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตามส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑. สานักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๕ งาน คือ ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณ และ นางประกาย โกษาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเลือกตั้งและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และด้านงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๓ งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสนับสนุนและบริการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอานวยการ ด้านป้องกัน ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู การกู้ภัย การจัดทาแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และในช่วงเทศกาลที่กระทรวงทบวงกรมได้มีนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี เป็นห้วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จึงให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาทานโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ๑.๗ งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวกาชาด ด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบารุงรักษาสถานศึกษา ๑.๙ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง สัตวแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนา ในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง การดาเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรต่างๆ กาหนดนโยบายแผนงาน การดาเนินการวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผล การดาเนินงานการเกษตรกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม และประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดการประชุมการเผยแพร่กิจการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑๐งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิด ด้านสารวจและแผนที่ ด้านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ ด้านเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์ ด้านป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์ ๑.๑๑ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ การสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการค่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลด้านกาหนดมูลฝอยและน้าเสีย ๑.๑๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ด้านควบคุมพิษ ด้านศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตามและตรวจสอบ ๑.๑๔ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นาโรค ด้านโรคเอดส์ ๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บรักษาเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่ายด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะการเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๔ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระเบียบทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะเรื่องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๕ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การอนุมัติเพื่อการดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ ด้านวิศวกรรมด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้านออกแบบ ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสานสาธารณูปโภคและการประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจรด้านระบายน้า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสารวจและแผนที่ด้านวางผังพัฒนาเมืองด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง ๔. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนและแนวทางปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ และงานอื่นที่เกี่ยวหรือได้รับมอบหมาย ๔.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนาบริการพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสำเร็จได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามและการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีลักษณะเป็นการกาหนดนโยบายแนวทางแผนงาน โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาตาบลดาเนินไปในแนวทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลโดยยึดเอาแนวทางการพัฒนาอาเภอ จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ โดยจะนาวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลธาตุ จึงมีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้ ๑. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม ๒. สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี ๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๔. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน ๕. พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้าและสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ นโยบายด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น ๓. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป ๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นโยบายด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตาบลธาตุเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑ . ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน ๒. ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ๓. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล ๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ๕. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบาบัดยาเสพติด นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย ๔. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตาบลธาตุ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ๕. ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมการศึกษานาพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน ๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง ๔. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ ๗. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ๒. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ๖. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ระสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๓. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๔. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ ภารกิจหลัก ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน ภารกิจรอง ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง จากการที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงอานาจหน้าที่พร้อมทั้งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลธาตุ นั้น ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างและกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลังปัจจุบันมีข้อจากัดในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตาบลคือ ๑. จานวนอัตรากาลังที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรควบคุมงาน งานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้จาเป็นต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับการภารกิจต่าง ๆ โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ขาดแคลนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานัก 3 กอง ได้แก่ ๑) สานักปลัด อบต. ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) กองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 70 อัตรา พนักงานส่วนตาบล จานวน30 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 70 อัตรา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุสามารถแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตามส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑. สานักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๕ งาน คือ ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณ และ นางประกาย โกษาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเลือกตั้งและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และด้านงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๓ งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสนับสนุนและบริการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอานวยการ ด้านป้องกัน ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู การกู้ภัย การจัดทาแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และในช่วงเทศกาลที่กระทรวงทบวงกรมได้มีนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี เป็นห้วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จึงให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาทานโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ๑.๗ งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวกาชาด ด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบารุงรักษาสถานศึกษา ๑.๙ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง สัตวแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนา ในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง การดาเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรต่างๆ กาหนดนโยบายแผนงาน การดาเนินการวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผล การดาเนินงานการเกษตรกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม และประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดการประชุมการเผยแพร่กิจการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑๐งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิด ด้านสารวจและแผนที่ ด้านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ ด้านเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์ ด้านป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์ ๑.๑๑ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ การสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการค่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลด้านกาหนดมูลฝอยและน้าเสีย ๑.๑๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ด้านควบคุมพิษ ด้านศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตามและตรวจสอบ ๑.๑๔ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นาโรค ด้านโรคเอดส์ ๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บรักษาเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่ายด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะการเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๔ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระเบียบทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะเรื่องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๕ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การอนุมัติเพื่อการดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ ด้านวิศวกรรมด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้านออกแบบ ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสานสาธารณูปโภคและการประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจรด้านระบายน้า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสารวจและแผนที่ด้านวางผังพัฒนาเมืองด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง ๔. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนและแนวทางปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ และงานอื่นที่เกี่ยวหรือได้รับมอบหมาย ๔.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนาบริการพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสำเร็จได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามและการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีลักษณะเป็นการกาหนดนโยบายแนวทางแผนงาน โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาตาบลดาเนินไปในแนวทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลโดยยึดเอาแนวทางการพัฒนาอาเภอ จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ โดยจะนาวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลธาตุ จึงมีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้ ๑. ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรกรรม ๒. สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี ๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๔. จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน ๕. พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้าและสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ นโยบายด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น ๓. จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาชน สตรี และประชาชนทั่วไป ๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี เช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นโยบายด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตาบลธาตุเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑ . ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน ๒. ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ๓. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล ๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ๕. สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบาบัดยาเสพติด นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างการและจิตใจโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลธาตุ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย ๔. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตาบลธาตุ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ๕. ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑. ส่งเสริมการศึกษานาพาสู่ประชาคมอาเชี่ยน ๒. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง ๔. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และพัฒนากีฬาให้เป็นอาชีพ ๗. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ๒. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ๖. เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ระสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๓. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๔. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ ภารกิจหลัก ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน ภารกิจรอง ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง จากการที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลธาตุ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงอานาจหน้าที่พร้อมทั้งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลธาตุ นั้น ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่สาคัญในการกาหนดโครงสร้างและกาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลังปัจจุบันมีข้อจากัดในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตาบลคือ ๑. จานวนอัตรากาลังที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรควบคุมงาน งานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้จาเป็นต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับการภารกิจต่าง ๆ โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ขาดแคลนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานัก 3 กอง ได้แก่ ๑) สานักปลัด อบต. ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) กองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 70 อัตรา พนักงานส่วนตาบล จานวน30 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 70 อัตรา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุสามารถแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตามส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑. สานักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๕ งาน คือ ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณ และ นางประกาย โกษาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเลือกตั้งและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และด้านงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๓ งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสนับสนุนและบริการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอานวยการ ด้านป้องกัน ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู การกู้ภัย การจัดทาแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และในช่วงเทศกาลที่กระทรวงทบวงกรมได้มีนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี เป็นห้วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จึงให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล การประเมินผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาทานโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ๑.๗ งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวกาชาด ด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบารุงรักษาสถานศึกษา ๑.๙ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง สัตวแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนา ในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง การดาเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรต่างๆ กาหนดนโยบายแผนงาน การดาเนินการวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผล การดาเนินงานการเกษตรกาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม และประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดการประชุมการเผยแพร่กิจการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑๐งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิด ด้านสารวจและแผนที่ ด้านวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ ด้านเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์ ด้านป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์ ๑.๑๑ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ การสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการค่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลด้านกาหนดมูลฝอยและน้าเสีย ๑.๑๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ด้านควบคุมพิษ ด้านศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตามและตรวจสอบ ๑.๑๔ งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นาโรค ด้านโรคเอดส์ ๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บรักษาเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่ายด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะการเงิน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๔ งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระเบียบทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะเรื่องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๒.๕ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ด้านอานวยการและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล การอนุมัติเพื่อการดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ ด้านวิศวกรรมด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้านออกแบบ ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสานสาธารณูปโภคและการประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจรด้านระบายน้า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสารวจและแผนที่ด้านวางผังพัฒนาเมืองด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง ๔. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนและแนวทางปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ และงานอื่นที่เกี่ยวหรือได้รับมอบหมาย ๔.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนาบริการพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในการแข่งขันกีฬาตาบลให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)
นายก อบต.ธาตุ
 

สายตรง
นายก อบต.ธาตุ

โทร.081-0532828

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)
นายก อบต.ธาตุ
 

สายตรง
นายก อบต.ธาตุ

โทร.081-0532828

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)
นายก อบต.ธาตุ
 

สายตรง
นายก อบต.ธาตุ

โทร.081-0532828

../add_file/

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)
นายก อบต.ธาตุ
 

สายตรง
นายก อบต.ธาตุ

โทร.081-0532828


ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) วิสัยทัศน์ “พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี” ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 2.1 ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 2.3 สนับสนุนการพึงพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 3.1 สนับสนุนการศึกษา 3.2 สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย 3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 3.4 งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 4.1 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 4.2 เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร 4.3 วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 5.2 การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5.4 พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.5 บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 6.2 พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 6.3 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ กลยุทธ์ (พันธกิจ) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) วิสัยทัศน์ “พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี” ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 2.1 ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 2.3 สนับสนุนการพึงพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 3.1 สนับสนุนการศึกษา 3.2 สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย 3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 3.4 งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 4.1 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 4.2 เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร 4.3 วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 5.2 การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5.4 พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.5 บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 6.2 พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 6.3 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ กลยุทธ์ (พันธกิจ) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ../add_file/วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) วิสัยทัศน์ “พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี” ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 2.1 ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 2.3 สนับสนุนการพึงพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 3.1 สนับสนุนการศึกษา 3.2 สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย 3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 3.4 งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 4.1 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 4.2 เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร 4.3 วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 5.2 การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5.4 พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.5 บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 6.2 พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 6.3 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ กลยุทธ์ (พันธกิจ) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ชื่อไฟล์ :

 สภาพทั่วไป

                ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ
 
หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว
 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย
 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม
 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม
 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้
 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล
 
หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง
 
หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า
 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่
 
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา
 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย
 
หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่
 
หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์
 
หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น
 
หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่
 
หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง
 
หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย
 
จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,307 คน แยกเป็นชาย 7,109 คน หญิง 7,198 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 3,496 ครัวเรือน
 สภาพทั่วไป

                ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ
 
หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว
 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย
 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม
 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม
 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้
 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล
 
หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง
 
หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า
 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่
 
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา
 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย
 
หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่
 
หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์
 
หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น
 
หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่
 
หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง
 
หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย
 
จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,307 คน แยกเป็นชาย 7,109 คน หญิง 7,198 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 3,496 ครัวเรือน
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 สภาพทั่วไป

                ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ
 
หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว
 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย
 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม
 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม
 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้
 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล
 
หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง
 
หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า
 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่
 
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา
 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย
 
หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่
 
หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์
 
หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น
 
หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่
 
หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง
 
หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย
 
จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,307 คน แยกเป็นชาย 7,109 คน หญิง 7,198 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 3,496 ครัวเรือน
../add_file/

 สภาพทั่วไป

                ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ
 
หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว
 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย
 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม
 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม
 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้
 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล
 
หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง
 
หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า
 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่
 
หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา
 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย
 
หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่
 
หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์
 
หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น
 
หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่
 
หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง
 
หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง
 
หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย
 
จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,307 คน แยกเป็นชาย 7,109 คน หญิง 7,198 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 3,496 ครัวเรือน

ชื่อไฟล์ :
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี”
 
ยุทธศาสตร์
    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
      1.1  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 
      1.2  พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 
      2.1  ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
      2.2  สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 
      2.3  สนับสนุนการพึงพาตนเองได้
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 
      3.1  สนับสนุนการศึกษา
 
      3.2  สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย
 
      3.3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
      3.4  งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
       4.1  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 
       4.2  เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร
 
       4.3  วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 
        5.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 
        5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
 
        5.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
        5.4  พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        5.5  บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
       6.1  ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ
 
       6.2  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
 
       6.3  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ
 
กลยุทธ์ (พันธกิจ)
 
             เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
 
          1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
          2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 
        3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
        4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
           5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
           6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี”
 
ยุทธศาสตร์
    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
      1.1  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 
      1.2  พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 
      2.1  ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
      2.2  สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 
      2.3  สนับสนุนการพึงพาตนเองได้
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 
      3.1  สนับสนุนการศึกษา
 
      3.2  สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย
 
      3.3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
      3.4  งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
       4.1  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 
       4.2  เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร
 
       4.3  วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 
        5.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 
        5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
 
        5.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
        5.4  พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        5.5  บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
       6.1  ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ
 
       6.2  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
 
       6.3  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ
 
กลยุทธ์ (พันธกิจ)
 
             เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
 
          1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
          2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 
        3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
        4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
           5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
           6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี”
 
ยุทธศาสตร์
    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
      1.1  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 
      1.2  พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 
      2.1  ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
      2.2  สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 
      2.3  สนับสนุนการพึงพาตนเองได้
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 
      3.1  สนับสนุนการศึกษา
 
      3.2  สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย
 
      3.3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
      3.4  งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
       4.1  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 
       4.2  เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร
 
       4.3  วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 
        5.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 
        5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
 
        5.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
        5.4  พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        5.5  บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
       6.1  ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ
 
       6.2  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
 
       6.3  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ
 
กลยุทธ์ (พันธกิจ)
 
             เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
 
          1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
          2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 
        3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
        4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
           5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
           6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

../add_file/
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบริหารจัดการที่ดี”
 
ยุทธศาสตร์
    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
      1.1  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 
      1.2  พัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 
      2.1  ส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
      2.2  สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 
      2.3  สนับสนุนการพึงพาตนเองได้
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 
      3.1  สนับสนุนการศึกษา
 
      3.2  สนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย
 
      3.3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
      3.4  งานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
       4.1  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 
       4.2  เพิ่มพูนที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร
 
       4.3  วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 
        5.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 
        5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
 
        5.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
        5.4  พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        5.5  บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
       6.1  ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ
 
       6.2  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
 
       6.3  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการ
 
กลยุทธ์ (พันธกิจ)
 
             เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลธาตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลธาตุในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
 
          1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
          2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 
        3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
        4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รักหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
           5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
           6. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 


ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hHIG8YBMon30930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
 นโยบาย
 
ของ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------
 
๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต.
๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน
๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น.
๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น
๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ
๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 นโยบาย
 
ของ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------
 
๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต.
๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน
๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น.
๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น
๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ
๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
 นโยบาย
 
ของ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------
 
๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต.
๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน
๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น.
๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น
๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ
๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
../add_file/
 นโยบาย
 
ของ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------
 
๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต.
๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน
๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น.
๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น
๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ
๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :

หมอนสม็อคเย็บมือ

หมอนสม็อคบ้านนาอวนน้อย

ผ้าขาวม้าบ้านธาตุ

 ผ้าพันคอทอมือ

 ผ้าห่มลายดอกแก้ว

 

หมอนสม็อคเย็บมือ

หมอนสม็อคบ้านนาอวนน้อย

ผ้าขาวม้าบ้านธาตุ

 ผ้าพันคอทอมือ

 ผ้าห่มลายดอกแก้ว

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

หมอนสม็อคเย็บมือ

หมอนสม็อคบ้านนาอวนน้อย

ผ้าขาวม้าบ้านธาตุ

 ผ้าพันคอทอมือ

 ผ้าห่มลายดอกแก้ว

 

../add_file/

หมอนสม็อคเย็บมือ

หมอนสม็อคบ้านนาอวนน้อย

ผ้าขาวม้าบ้านธาตุ

 ผ้าพันคอทอมือ

 ผ้าห่มลายดอกแก้ว

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน ต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563 ( นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ หมายเหตุ : เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน ต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563 ( นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ หมายเหตุ : เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ../add_file/ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน ต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563 ( นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ หมายเหตุ : เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : ADSc7TfTue105638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LIOcFLhWed114244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uAtcG8VTue113238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kqyiaByFri91316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5VBhGg7Tue113309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nWmYxmPTue120118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LkHRQ41Tue14050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1BhBjrYTue14153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (12 เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (12 เดือน) ../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (12 เดือน)
ชื่อไฟล์ : ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2563 ../add_file/ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2563
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ../add_file/รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562)
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 ../add_file/การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Co0tjbMMon101248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZrWVtjwMon104011.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับหลักการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับหลักการ ../add_file/รับหลักการ
ชื่อไฟล์ : ลงมติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลงมติ ../add_file/ลงมติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับสมัครงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2018 โควิด 19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2018 โควิด 19 ../add_file/รับสมัครงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2018 โควิด 19
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ../add_file/ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. การติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. การขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระค่าภาษีป้าย 3. การขอใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย 4. การขอจดทะเบียนพานิชย์ 5. การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8. การติดต่อขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. การติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. การขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระค่าภาษีป้าย 3. การขอใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย 4. การขอจดทะเบียนพานิชย์ 5. การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8. การติดต่อขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ../add_file/1. การติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. การขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระค่าภาษีป้าย 3. การขอใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย 4. การขอจดทะเบียนพานิชย์ 5. การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8. การติดต่อขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lJEXvV9Mon51026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZuVVuvqMon51055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tE2pkRUMon51123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iW14r0JMon51153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V0hSF44Mon51233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lnnK9N2Mon51315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ke8pnMaMon51417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mMVWMYuMon51438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i1ITr0jMon51507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4adB0AtTue111105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wVIQKR1Tue111148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iUS2MrPTue111224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xQxhXo9Fri33101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : neMPyA6Fri33135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eG8C1SzFri33213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c5DR0USFri33918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : shm2DyBFri33941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2uEOawtFri34003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ldgR36vTue30338.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oZ8r5IaFri101245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0lXaYBtFri103545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OOD5NrsFri104628.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qgDfdoGFri110536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CMRQ3LUFri104905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yh8Uj5JFri111121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YqFo2DVFri112813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MvaLUyDTue100327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yd5FnLITue100405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hhrt6LQTue100445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bP9dxjATue100514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uUtdjW3Tue100555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T6NeOsqWed22138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652 ที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ tart2005@gmail.com เว็บไซต์: www.tart.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652 ที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ tart2005@gmail.com เว็บไซต์: www.tart.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652 ที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ tart2005@gmail.com เว็บไซต์: www.tart.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7ak6NW0Tue40329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aEVq4jUTue40430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pNFEmzGTue40632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uoys69ETue40733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CF9pwUcWed31003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LweBQH0Wed31121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XTnN9DfWed31215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IT1ifW1Wed31312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cnDIzsgWed31355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iFXxs7oWed31605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SN8Z2jqWed31701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : szvwmYwWed31800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xag7gN2Wed31856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uEaVHmNWed32014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zvN5xGRWed32103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dleG1aFWed32216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m0wSQRnWed32309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : erq7yBfWed32354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pmWHwg5Wed32428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dws7VUnWed32500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YhT7f13Tue20417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fz1AI32Tue23013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IzpbQSjTue24606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jujfXecTue25240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nQpa4WXTue32607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FZNIjbMThu112136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FGSsEckThu113507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8eCgXNqTue10435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H3y016oThu15125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Vt7J1JfTue11901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TjGye0RThu22351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hPxSjyiThu30036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D3suZqeThu34930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AAnPTFOThu35015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cs3HLA6Mon94710.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mrLlhmVMon94911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cHcETwIMon23905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พนักงาน อบต.ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พนักงาน อบต.ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ../add_file/พนักงาน อบต.ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ชื่อไฟล์ : SUqvRQOMon30814.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : snOoyVNMon32130.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UZA28jDTue93229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : นายก อบต.ธาตุ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานต่อที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้ทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายก อบต.ธาตุ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานต่อที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้ทราบ ../add_file/นายก อบต.ธาตุ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานต่อที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้ทราบ
ชื่อไฟล์ : thlcBlYTue100853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lR3geB3Fri100717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iONnS4GTue102106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XoNr1ASTue102605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DrMIgWOTue104814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : r37WRp3Mon104539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhca87TThu105602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rh6w5UCMon23054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IrQubfjWed114449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tc8EVcrMon101924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Cq6fmOMon12214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RzSjSZgMon12329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YZwRGdQMon12808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cPIxebmWed92122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l7mSeBqWed92140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GR50a19Wed92437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UWeZaJrWed92511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F4mKuNBWed103807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RAjB5wgWed103857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KGK8lARWed103944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9emz3aOWed104027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yoJyArTWed104906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Tw5hZ5Wed104946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q49VOPgWed105028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YfEOwPiWed105111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6rwVs3hWed112354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Z4VS6cbWed112731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gc9RJTlMon13441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Z9U1eHyMon21757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : W70EMa8Mon100605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wCr8GDMMon101615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ZtCdcuMon102201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ixD6mhkMon104156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5w7TgAxMon104742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mIFNqsVMon104914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wQeeu1KMon114523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fcB9mZ6Wed105546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oQR6hERMon25335.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NE7U37ATue110927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PUiAEizTue111028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TjGsFBFThu100006.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZNJthyUThu100558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PUmxMuUThu100751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เยี่ยมชม และชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกท่านครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เยี่ยมชม และชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกท่านครับ ../add_file/เยี่ยมชม และชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกท่านครับ
ชื่อไฟล์ : 9gpa7etMon103015.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XcpJtToMon104416.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cwHKLfUFri102945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
ชื่อไฟล์ : 6vI1yM2Mon22328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : a2ODeMOFri92753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bS1TlsXWed110015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QhXY0ESWed110424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0zOmKUKThu113921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1zzdsTTThu113949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ipP9itFri115145.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eQXHUTbFri115650.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XTU5KmcFri115909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 35QjilzFri10602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WtnqmbfFri102536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MyfxeboFri41817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BOB62hbTue101937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ab6xM9Fri42130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pr2P1Q5Tue105321.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : INCUhk9Fri43227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gfU3fVTMon84836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iWih8hEWed103310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c6abA77Wed103349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RIEXZBMThu13157.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oRNPvQvTue103629.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652 ที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ tart2015@gmail.com เว็บไซต์: www.tart.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652 ที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ tart2015@gmail.com เว็บไซต์: www.tart.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652 ที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ tart2015@gmail.com เว็บไซต์: www.tart.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : teBElwxMon35928.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OhgSwmXMon40218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nqxRxm3Tue35208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่ หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,444 คน แยกเป็นชาย 7,114 คน หญิง 7,330 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 111 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 4,121 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่ หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,444 คน แยกเป็นชาย 7,114 คน หญิง 7,330 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 111 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 4,121 ครัวเรือน ../add_file/ สภาพทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอวานรนิวาส 11 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลธาตุ มีภูมิประเทศทางกายภาพทางตอนเหนือลาดต่ำลงสู่ตอนล่างของตำบล สภาพพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 3 บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านโนนคอม หมู่ที่ 6 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 8 บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 10 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 14 บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 16 บ้านท่าศรีไคลใหม่ หมู่ที่ 17 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 20 บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 21 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 22 บ้านนาอวนน้อย จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,444 คน แยกเป็นชาย 7,114 คน หญิง 7,330 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 111 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 4,121 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : นโยบาย ของ นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------- ๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต. ๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน ๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. ๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น ๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ ๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบาย ของ นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------- ๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต. ๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน ๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. ๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น ๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ ๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ../add_file/ นโยบาย ของ นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------- ๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต. ๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน ๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. ๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น ๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ ๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน ต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563 ( นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ หมายเหตุ : เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน ต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563 ( นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ หมายเหตุ : เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ../add_file/ประกาศส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ สาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อ หน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทน ต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563 ( นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ หมายเหตุ : เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : MFi82fcTue32538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : tlar8TxWed45609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fJUEXBlWed45702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UM1QbvsWed32950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AuS9aSqWed45851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dRtvl1oFri114412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qnLKlniWed45926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 79ZS4wvWed32851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vRzlgDYWed32039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1o58X9nWed33033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gO6eJlYMon41306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jtudVaXTue43945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HVZWHZ5Tue51017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PLcOS4QTue51108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RpClXxlTue51250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncthRs5Tue51313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2vyd5q2Mon113909.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OSi8nSoMon113935.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wzcaRqmMon113958.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0lrEEFaMon114035.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nt5fyk9Mon114103.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e0cuOWUMon114124.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_do