ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง