ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง