องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155
camera_alt กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ตามบทบาท อำนาจและหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดจอมแจ้ง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9 [30 มีนาคม 2564]
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรีตำบลธาตุ [26 มีนาคม 2564]
ประชุมพนักงานส่วนตำ่บล พนักงานจ้าง [17 มีนาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2564 [19 กุมภาพันธ์ 2564]
กิจกรรมทำบุญ อบต.ธาตุ ประจำปี 2564
จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร สถานีคลองส่งน้ำบ้านท่าเยี่ยม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2563
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ