องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [19 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมการคักแยกขยะตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 [13 กันยายน 2566]
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส กิจกรรมจิตอาสาทำคกิจกรรมทำความสะอาดวัด และกิจกรรมฟังธรรม เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช... [9 กันยายน 2566]
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [1 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [1 กันยายน 2566]
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดป่าธาตุศรีทอง บ้านธาตุใหม่พัฒนา และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... [11 สิงหาคม 2566]
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [5 กรกฎาคม 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [26 มิถุนายน 2566]
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก [23 มิถุนายน 2566]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก [20 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 69 รายการ)