องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อบต.ธาตุ ร่วมกับอำเภอวานรนิวาส และสถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน [24 พฤศจิกายน 2565]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางจารุวรรณ ศรีจันทร์ บ้านท่าศรีไคล หมู่ 7 [2 พฤศจิกายน 2565]
นายก อบต. ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ร่วมกับ รองนายก อบจ.สกลนคร [21 ตุลาคม 2565]
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น [20 กรกฎาคม 2565]
โครงการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น [19 กรกฎาคม 2565]
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ [11 กรกฎาคม 2565]
อำเภอวานรนิวาสครบรอบ 161 ปี [1 กรกฎาคม 2565]
วันต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยาไร้ [23 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)