องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow คู่มือสำหรับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ-อบต
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคัวาบการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับทีี่ี่่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file คู่มือมาตราฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1